1

Pople del biladje
La mâ dins la mâ
Ajém le couradje
De bastî "douma"
Sens trop de tapadje
Sens fé tout cremà
Nostre bielh "Paradje"
Le nous cal clamà

2

Adiu "Mouyén-Adje"
Bido l'endoumà !
Aquiu la messadje
Que cal eichamà
"Mort a l'esclabadje
N'i a prou de trimà !"
"La Léi e l'usadje
Debèm prouclamà !"

3

Apèi le lauradje
Nous caldrà femà !
S'aquet négre ouradje
Bol s'apasimà ;
Tio l'ordre salbadje
La Bàm desarmà...
Per nostre "eiritadje"
Nous bàm trescamà !

4

Gaito dounc mainadje
L'estaco rumà
Cal rénde oumenadje
Al que bol s'armà ;
Sens cap de carnadje
Sens trop abimà
Le nostre lengadje
Le farèm aimà !

5

N'es pas un outradje
De poude clamà
Qu'es arribat l'adje
De tout refourmà... !
Les drèits fan oumbradje
Ta legitimà...
Que n'abèm un biàdje
D'aquet Rey, Mamà!!!